ผู้บริหาร

นายวิศิษฎ์ ตรีทิพยบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/04/2017
ปรับปรุง 23/06/2020
สถิติผู้เข้าชม 540007
Page Views 644638
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านนาเปอะ ชาติตระการ ชาติตระการ
2 โรงเรียนบ้านปากรอง ชาติตระการ ชาติตระการ
3 โรงเรียนบ้านนาจาน ชาติตระการ ชาติตระการ
4 โรงเรียนบ้านชาติตระการ ชาติตระการ ชาติตระการ
5 โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง ท่าสะแก ชาติตระการ 0898668450
6 โรงเรียนบ้านห้วยเหิน ท่าสะแก ชาติตระการ
7 โรงเรียนบ้านนาม่วง ท่าสะแก ชาติตระการ
8 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน ท่าสะแก ชาติตระการ 055316861
9 โรงเรียนบ้านท่าสะแก ท่าสะแก ชาติตระการ
10 โรงเรียนวัดบ่อภาค บ่อภาค ชาติตระการ
11 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า บ่อภาค ชาติตระการ
12 โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ บ่อภาค ชาติตระการ
13 โรงเรียนบ้านนาตอน บ่อภาค ชาติตระการ
14 โรงเรียนบ้านน้ำจวง บ่อภาค ชาติตระการ
15 โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน บ่อภาค ชาติตระการ
16 โรงเรียนบ้านนาหล่ม บ้านดง ชาติตระการ
17 โรงเรียนบ้านเนินทอง บ้านดง ชาติตระการ
18 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง บ้านดง ชาติตระการ
19 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ บ้านดง ชาติตระการ
20 โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย บ้านดง ชาติตระการ
21 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา บ้านดง ชาติตระการ
22 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป่าแดง ชาติตระการ
23 โรงเรียนบ้านป่าแดง ป่าแดง ชาติตระการ
24 โรงเรียนบ้านนาล้อม ป่าแดง ชาติตระการ
25 โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ สวนเมี่ยง ชาติตระการ
26 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สวนเมี่ยง ชาติตระการ
27 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง สวนเมี่ยง ชาติตระการ
28 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ สวนเมี่ยง ชาติตระการ
29 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สวนเมี่ยง ชาติตระการ
30 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง สวนเมี่ยง ชาติตระการ
31 โรงเรียนบ้านนาเมือง นครชุม นครไทย
32 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน นครชุม นครไทย
33 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ นครชุม นครไทย
34 โรงเรียนบ้านนาฟองแดง นครชุม นครไทย
35 โรงเรียนบ้านหนองลาน นครไทย นครไทย
36 โรงเรียนนครไทย นครไทย นครไทย
37 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง นครไทย นครไทย 055389007
38 โรงเรียนศึกษาวิทย์ นครไทย นครไทย
39 โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ นครไทย นครไทย
40 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม นครไทย นครไทย
41 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 นาบัว นครไทย
42 โรงเรียนบ้านนาคล้าย นาบัว นครไทย 0827751656
43 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา นาบัว นครไทย
44 โรงเรียนบ้านน้ำลอม นาบัว นครไทย
45 โรงเรียนนาบัววิทยา นาบัว นครไทย
46 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย นาบัว นครไทย 0819715409
47 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา นาบัว นครไทย
48 โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม น้ำกุ่ม นครไทย
49 โรงเรียนบ้านนาแฝก น้ำกุ่ม นครไทย
50 โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ น้ำกุ่ม นครไทย
51 โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง บ่อโพธิ์ นครไทย
52 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี บ่อโพธิ์ นครไทย
53 โรงเรียนบ้านป่ารวก บ่อโพธิ์ นครไทย
54 โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ บ่อโพธิ์ นครไทย
55 โรงเรียนบ้านน้ำเลา บ่อโพธิ์ นครไทย
56 โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง บ่อโพธิ์ นครไทย
57 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา บ่อโพธิ์ นครไทย
58 โรงเรียนบ้านพร้าว บ้านพร้าว นครไทย
59 โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ บ้านพร้าว นครไทย
60 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง บ้านพร้าว นครไทย
61 โรงเรียนบ้านน้ำคลาด บ้านพร้าว นครไทย
62 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน บ้านพร้าว นครไทย
63 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม บ้านแยง นครไทย
64 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม บ้านแยง นครไทย
65 โรงเรียนบ้านถ้ำพริก บ้านแยง นครไทย
66 โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง บ้านแยง นครไทย
67 โรงเรียนบ้านหนองหิน บ้านแยง นครไทย
68 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ บ้านแยง นครไทย
69 โรงเรียนบ้านแยง บ้านแยง นครไทย
70 โรงเรียนบ้านกกม่วง ยางโกลน นครไทย
71 โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด ยางโกลน นครไทย
72 โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา ยางโกลน นครไทย
73 โรงเรียนยางโกลนวิทยา ยางโกลน นครไทย
74 โรงเรียนบ้านยางโกลน ยางโกลน นครไทย
75 โรงเรียนบ้านน้ำพริก ยางโกลน นครไทย
76 โรงเรียนบางยางพัฒนา หนองกะท้าว นครไทย
77 โรงเรียนบ้านหลังเขา หนองกะท้าว นครไทย
78 โรงเรียนบ้านน้ำตาก หนองกะท้าว นครไทย
79 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ หนองกะท้าว นครไทย
80 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน หนองกะท้าว นครไทย
81 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หนองกะท้าว นครไทย 055-991799
82 โรงเรียนบ้านนาหนอง หนองกะท้าว นครไทย
83 โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา ห้วยเฮี้ย นครไทย
84 โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา ห้วยเฮี้ย นครไทย 055-310191
85 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย ห้วยเฮี้ย นครไทย
86 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ ห้วยเฮี้ย นครไทย
87 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ ห้วยเฮี้ย นครไทย
88 โรงเรียนบ้านป่าคาย ห้วยเฮี้ย นครไทย
89 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ห้วยเฮี้ย นครไทย
90 โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง เนินเพิ่ม นครไทย
91 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ เนินเพิ่ม นครไทย
92 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 เนินเพิ่ม นครไทย
93 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) เนินเพิ่ม นครไทย
94 โรงเรียนบ้านท่าหินลาด เนินเพิ่ม นครไทย
95 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา เนินเพิ่ม นครไทย
96 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว เนินเพิ่ม นครไทย
97 โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ เนินเพิ่ม นครไทย
98 โรงเรียนวัดท้องโพลง ดงประคำ พรหมพิราม
99 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา ดงประคำ พรหมพิราม
100 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม ดงประคำ พรหมพิราม
101 โรงเรียนวัดเขาน้อย ดงประคำ พรหมพิราม
102 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว ดงประคำ พรหมพิราม
103 โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม ดงประคำ พรหมพิราม
104 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล ตลุกเทียม พรหมพิราม
105 โรงเรียนวัดเซิงหวาย ตลุกเทียม พรหมพิราม
106 โรงเรียนผดุงวิทยา ตลุกเทียม พรหมพิราม
107 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตลุกเทียม พรหมพิราม 055-009305
108 โรงเรียนวัดทับยายเชียง ทับยายเชียง พรหมพิราม 055233356
109 โรงเรียนวัดหนองมะคัง ทับยายเชียง พรหมพิราม
110 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา ทับยายเชียง พรหมพิราม
111 โรงเรียนประชาสามัคคี ท่าช้าง พรหมพิราม
112 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี ท่าช้าง พรหมพิราม
113 โรงเรียนวัดท่าช้าง ท่าช้าง พรหมพิราม
114 โรงเรียนวัดนาขุม ท่าช้าง พรหมพิราม
115 โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าช้าง พรหมพิราม
116 โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง ท่าช้าง พรหมพิราม
117 โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) พรหมพิราม พรหมพิราม
118 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง พรหมพิราม พรหมพิราม 055-906091
119 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา พรหมพิราม พรหมพิราม
120 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา พรหมพิราม พรหมพิราม 055-369492
121 โรงเรียนศึกษากุลบุตร พรหมพิราม พรหมพิราม
122 โรงเรียนพิรามอุทิศ พรหมพิราม พรหมพิราม
123 โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง มะตูม พรหมพิราม
124 โรงเรียนวัดมะตูม มะตูม พรหมพิราม
125 โรงเรียนบ้านมะต้อง มะต้อง พรหมพิราม
126 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ มะต้อง พรหมพิราม
127 โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย มะต้อง พรหมพิราม
128 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) มะต้อง พรหมพิราม
129 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา (หนองตม) มะต้อง พรหมพิราม
130 โรงเรียนวัดสนามไชย มะต้อง พรหมพิราม
131 โรงเรียนวัดหางไหล มะต้อง พรหมพิราม
132 โรงเรียนวัดธรรมาราม วงฆ้อง พรหมพิราม
133 โรงเรียนหนองตมศึกษา วงฆ้อง พรหมพิราม
134 โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล วงฆ้อง พรหมพิราม
135 โรงเรียนวัดวงฆ้อง วงฆ้อง พรหมพิราม 055310275
136 โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วงฆ้อง พรหมพิราม
137 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วงฆ้อง พรหมพิราม
138 โรงเรียนวัดวังมะด่าน วงฆ้อง พรหมพิราม 0875681380
139 โรงเรียนวัดวังไม้แก่น วังวน พรหมพิราม
140 โรงเรียนบ้านหนองห้าง วังวน พรหมพิราม
141 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วังวน พรหมพิราม
142 โรงเรียนวัดวังวน วังวน พรหมพิราม
143 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา ศรีภิรมย์ พรหมพิราม
144 โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา ศรีภิรมย์ พรหมพิราม
145 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ศรีภิรมย์ พรหมพิราม
146 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ศรีภิรมย์ พรหมพิราม
147 โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง ศรีภิรมย์ พรหมพิราม
148 โรงเรียนวัดหาดใหญ่ หนองแขม พรหมพิราม
149 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) หนองแขม พรหมพิราม
150 โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ หนองแขม พรหมพิราม
151 โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) หนองแขม พรหมพิราม
152 โรงเรียนวัดหอกลอง หอกลอง พรหมพิราม
153 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ หอกลอง พรหมพิราม
154 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) หอกลอง พรหมพิราม
155 โรงเรียนบ้านน้ำโจน คันโช้ง วัดโบสถ์ -055310221
156 โรงเรียนห้วยปลาไหล คันโช้ง วัดโบสถ์
157 โรงเรียนบ้านหนองกระบาก คันโช้ง วัดโบสถ์
158 โรงเรียนวัดคันโช้ง คันโช้ง วัดโบสถ์
159 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา คันโช้ง วัดโบสถ์
160 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง คันโช้ง วัดโบสถ์ 055310218
161 โรงเรียนวัดเสนาสน์ ท่างาม วัดโบสถ์
162 โรงเรียนบ้านหนองปลิง ท่างาม วัดโบสถ์
163 โรงเรียนอนุบาลญาณนเรศวร ท่างาม วัดโบสถ์
164 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ท่างาม วัดโบสถ์
165 โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม ท่างาม วัดโบสถ์
166 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) ท้อแท้ วัดโบสถ์
167 โรงเรียนบ้านท่ากระดุน ท้อแท้ วัดโบสถ์
168 โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) ท้อแท้ วัดโบสถ์
169 โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) ท้อแท้ วัดโบสถ์
170 โรงเรียนวัดนาขาม บ้านยาง วัดโบสถ์
171 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย บ้านยาง วัดโบสถ์
172 โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว บ้านยาง วัดโบสถ์
173 โรงเรียนบ้านน้ำหัก บ้านยาง วัดโบสถ์
174 โรงเรียนวัดน้ำคบ บ้านยาง วัดโบสถ์ 0
175 โรงเรียนบ้านเนินมะคึด วัดโบสถ์ วัดโบสถ์
176 โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ วัดโบสถ์
177 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) วัดโบสถ์ วัดโบสถ์
178 โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดโบสถ์ วัดโบสถ์
179 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดโบสถ์ วัดโบสถ์
180 โรงเรียนบ้านชาน หินลาด วัดโบสถ์
181 โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน หินลาด วัดโบสถ์
182 โรงเรียนวัดหินลาด หินลาด วัดโบสถ์
183 โรงเรียนวัดบ้านน้อย หินลาด วัดโบสถ์