กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปราณี พงษ์ตระกูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรไพลิน เซ็งมา
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0