กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปราณี พงษ์ตระกูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปราณี พงษ์ตระกูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอินทุภูติพิทยา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวอรไพลิน เซ็งมา
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0