กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปราณี พงษ์ตระกูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรไพลิน เซ็งมา
ครูผู้สอน