กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกชพรรณ เข็มทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวรัตนา อ่ำรอด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0