กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกชพรรณ เข็มทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอรไพลิน เซ็งมา
ครูผู้สอน