กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกชพรรณ เข็มทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจันทิมา จันทร์ประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0