กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวรัตนา อ่ำรอด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2