กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอรไพลิน เซ็งมา
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวรัตนา อ่ำรอด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1