กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอรไพลิน เซ็งมา
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ