กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอรไพลิน เซ็งมา
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภานุพงศ์ ยิ้มณรงค์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0