กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายทศพล โพธิ์คง
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวดวงนภา นุชพุ่ม
ครูผู้สอน

นางสาวสายชล สีเขียวทอง
ครูผู้สอน

นายภานุพงศ์ ยิ้มณรงค์
ครูผู้สอน