กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเฉลา ขวัญทอง
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกชพรรณ เข็มทอง
ครูผู้สอน

นางสาวสิรินภา จันทร์วงค์
ครูผู้สอน