กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเฉลา ขวัญทอง
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5