กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายทศพล โพธิ์คง
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายทศพล โพธิ์คง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายทศพล โพธิ์คง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์