กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายทศพล โพธิ์คง
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกชพรรณ เข็มทอง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0