กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายทศพล โพธิ์คง
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกชพรรณ เข็มทอง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1