กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายขจรพันธุ์ เกิดพันธุ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจันทิมา จันทร์ประเสริฐ
ครูผู้ช่วย