กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวดวงนภา นุชพุ่ม
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสายชล สีเขียวทอง
ครูผู้สอน