กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรไพลิน เซ็งมา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2