คณะผู้บริหาร

นายวิศิษฎ์ ตรีทิพยบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางปราณี พงษ์ตระกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นายขจรพันธุ์ เกิดพันธุ์
หัวหน้าหมวดคณิตศาสตร์

นางสาวกชพรรณ เข็มทอง
หัวหน้าหมวดคการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวเฉลา ขวัญทอง
หัวหน้าหมวดสังคมและวัฒนธรรม

นางสาวอรไพลิน เซ็งมา
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นายทศพล โพธิ์คง
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นายเรืองฤทธิ์ อยู่ยัง
หัวหน้าหมวดสุขศึกษาและพลศึกษา

นางธินันต์ ทองเนียม
หัวหน้าการเงินและธุรการ