คณะผู้บริหาร

นายวิศิษฎ์ ตรีทิพยบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางปราณี พงษ์ตระกูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอินทุภูติพิทยา

นางปราณี พงษ์ตระกูล
หัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศ

นางสาวเฉลา ขวัญทอง
หัวหน้าหมวดสังคมและวัฒนธรรม

นางสาวอรไพลิน เซ็งมา
หัวหน้าหมวดคศิลปะ

นางสาวกชพรรณ เข็มทอง
หัวหน้าหมวดคการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายทศพล โพธิ์คง
หัวหน้าหมวดสุขศึกษาและพลศึกษา

นายขจรพันธุ์ เกิดพันธุ์
หัวหน้าหมวดคณิตศาสตร์

นางธินันต์ ทองเนียม