คณะผู้บริหาร

นายวิศิษฎ์ ตรีทิพยบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางปราณี พงษ์ตระกูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอินทุภูติพิทยา

นางปราณี พงษ์ตระกูล
หัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศ

นายภานุพงศ์ ยิ้มณรงค์
หัวหน้าหมวดภาษาต่างไทย

นางสาวสิรินภา จันทร์วงค์
หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์

นางสาวดวงนภา นุชพุ่ม
หัวหน้าหมวดคณิตศาสตร์

นางสาวเฉลา ขวัญทอง
หัวหน้าหมวดสังคมและวัฒนธรรม

นางสาวอรไพลิน เซ็งมา
หัวหน้าหมวดคศิลปะ

นางกชพรรณ เข็มทอง
หัวหน้าหมวดคการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายทศพล โพธิ์คง
หัวหน้าหมวดสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวลำพึง คุ้มมา
หัวหน้าการเงินและธุรการ