กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวดวงนภา นุชพุ่ม
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 095-6305649
อีเมล์ : noitaw@hotmail.com
ที่อยู่ :
301 ม. 2 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
07.oo น - 16.30 น โรงเรียนอินทุภูติพิทยา ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
2 ซูโดกุ
3 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั้น (2D Animation)