กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวกชพรรณ เข็มทอง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8417182
อีเมล์ : inthuputhaeab@gmail.com
ที่อยู่ :
181 ม.1 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2530-2551 โรงเรียนปากน้ำโพการบัญชี ครูผู้สอนพิมพ์ดีด
2536-2551 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์ ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์
2554 - โรงเรียนอินทุภูติพิทยา ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล