กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเฉลา ขวัญทอง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2069914
อีเมล์ : chalao_Sangsing123@hotmail.com
ที่อยู่ :
30 ม.8 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
07.oo น - 16.30 น โรงเรียนอินทุภูติพิทยา ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 มารยาทไทย
2 มารยาทไทย