กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายทศพล โพธิ์คง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ชีวเคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 082-7684441
อีเมล์ : fortaeiiz@gmail.com
ที่อยู่ :
100/21 หมู่ 8 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2560 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขา เคมี คณะวิทยาศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
07.oo น - 16.30 น โรงเรียนอินทุภูติพิทยา ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การทำน้ำพริก ผักสด
2 การทำอาหารคาว หวานเพื่อสุขภาพ
3 การแดสง Science Show