กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายภานุพงศ์ ยิ้มณรงค์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 094-7089002
อีเมล์ : ice7alak@hotmail.com
ที่อยู่ :
92/1 ม.5 ต.ไกรนอก อ.กรไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2560 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สาขาภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2560- โรงเรียนอินทุภูติพิทยา ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล