กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรไพลิน เซ็งมา
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2542122
อีเมล์ : Onphailins@gmail.com
ที่อยู่ :
49/3 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.นครสวรรค์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 วาดภาพลายเส้น
2 ไทยลูกทุ่ง
3 เพลงไทยลูกทุ่ง
4 เพลงไทยลูกทุ่ง
5 ไทยลูกทุ่ง