กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางปราณี พงษ์ตระกูล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 080-5126636
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
24/1 หมู่ 10 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 ปริญาตรี สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม สาขาคุรุศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2538- โรงเรียนอินทุภูติพิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอินทุภูติพิทยา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)