กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวกชพรรณ เข็มทอง
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8417182
อีเมล์ : inthuputhaeab@gmail.com
ที่อยู่ :
181 หมู่ 1 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
จบปี 2540 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2530-2551 โรงเรียนปากน้ำโพการบัญชี ครูผู้สอนพิมพ์ดีด
2554 - โรงเรียนอินทุภูติพิทยา ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
2536-2551 อนุบาลสมบูรณ์ ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์
2536-2551 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์ ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การแสดง Science show
2 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั้น (2D Animation)
3 ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
4 อาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
5 การแข่งขันวาดภาพระบายสี
6 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
7 ศิลป์สร้างสรรค์
8 การแข่งขันทักษะการพิมพ์สัมผัส