ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศิษฎ์ ตรีทิพยบุตร
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ผู้จัดการผู้อำนวยการโรงเรียนอินทุภูติพิทยา