ภาพกิจกรรม
ถวายพระพรพระราชินี ร.10
     ถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  3  มิถุนายน  2563
 
                 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  วันที่  3  มิถุนายน  พุทธศักราช  2563  ข้าพระพุทธเจ้า   นายวิศิษฏ์   ตรีทิพยบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทุภูติพิทยา ในนามโรงเรียนอินทุภูติพิทยาพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอินทุภูติพิทยา  ต่างปลื้มปีติและชื่นชมโสมนัสในพระบุญญาบารมีทีทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ  สมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี
                 ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ  ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชวิริย อุตสาหะและความจงรักภักดี  ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร
                   ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้  ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล  ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล  ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล  พระชนมายุยิ่งยืนนาน   ทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งประชาสถาพรตราบกาลนาน
                                                                                                      ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

                                                                                                                                                โรงเรียนอินทุภูติพิทยา
                                                                                                                                                 3  มิถุนายน  2563
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,10:33   อ่าน 12 ครั้ง