ภาพกิจกรรม
ลูกเสือเดินสวนสนาม
ผู้บริหาร-คณะครูและลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนอินทุภูติพิทยา ได้จัดกิจกรรมในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะขูกเสือแห่งชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีแนวคิดเพื่อให้เยาวชนมีความเป็นระเบียบวินัย ทุกๆ ปี คณะลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดให้มีการสวนสนามและปฏิญาณตนให้กับลูกเสือ-เนตรนารี งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียนได้เห็นความสำคัญ เนื่องจากเป็นการเผยแผ่เกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้สถาปนากิจการลูกเสือไทย จึงจัดให้ลูกเสือ-เนตรนารีในโรงเรียนได้มีการถวายราชสดุดีและทบทวนคำปฏิญาณขึ้น
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2562,09:38   อ่าน 77 ครั้ง