คณะผู้บริหาร

นายวิศิษฎ์ ตรีทิพยบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางปราณี พงษ์ตระกูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอินทุภูติพิทยา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางปราณี พงษ์ตระกูล
หัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวเฉลา ขวัญทอง
หัวหน้าหมวดสังคมและวัฒนธรรม

นางสาวอรไพลิน เซ็งมา
หัวหน้าหมวดคศิลปะ

นางสาวกชพรรณ เข็มทอง
หัวหน้าหมวดคการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายเรืองฤทธิ์ อยู่ยัง
หัวหน้าหมวดสุขศึกษาและพลศึกษา

นายขจรพันธุ์ เกิดพันธุ์
หัวหน้าหมวดคณิตศาสตร์

นางธินันต์ ทองเนียม

นางสาวอรไพลิน เซ็งมา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นายทศพล โพธิ์คง
หัวหน้าคณะผู้บริหาร