คณะผู้บริหาร

นายวิศิษฎ์ ตรีทิพยบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกชพรรณ เข็มทอง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางปราณี พงษ์ตระกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นายขจรพันธุ์ เกิดพันธุ์
หัวหน้าหมวดคณิตศาสตร์

นางสาวจันทิมา แก้วประเสริฐ
หัวหน้าหมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางสาวเฉลา ขวัญทอง
หัวหน้าหมวดสังคมและวัฒนธรรม

นางสาวอรไพลิน เซ็งมา
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นายทศพล โพธิ์คง
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางสาวรัตนา อ่ำรอด
หัวหน้าหมวดสุขศึกษาและพลศึกษา

นางธินันต์ ทองเนียม
หัวหน้าการเงินและธุรการ